top of page

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Privacy statement & policy

 

Tante Fin’s Florals & Retro Deco respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan (naam zaak) kunt toevertrouwen.

Tijdens uw contacten met Tante Fin’s Florals & Retro Deco worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.

Alle info over welke persoonsgegevens Tante Fin’s Florals & Retro Deco verwerkt en hoe Tante Fin’s Florals & Retro Deco hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.

 

Deze Privacy statement & policy

Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Tante Fin’s Florals & Retro Deco van u verzamelt en verwerkt. Door gebruik te maken van de (mobiele) website, apps, webshops en andere producten en diensten van Tante Fin’s Florals & Retro Deco, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door Tante Fin’s Florals & Retro Deco verwerkte persoonsgegevens.

Tante Fin’s Florals & Retro Deco behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van Tante Fin’s Florals & Retro Deco terugvinden.

 

Persoonsgegevens in het bezit van Tante Fin’s Florals & Retro Deco

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door (naam zaak) verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:

Gegevens die u rechtstreeks aan Tante Fin’s Florals & Retro Deco verstrekt:

 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …;

 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;

 • Informatie betreffende de producten en/of diensten die u wenst te bestellen, favoriete producten of diensten, interesses, voorkeuren die u doorgeeft via onze (mobiele) websites, apps, webshops, … ;

 • Klachten of feedback via onze support kanalen omtrent uw ervaring met (naam zaak), opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;

 • Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via de (naam zaak) producten, (mobiele) websites, apps, webshops, … zoals onder meer tekst, beelden, geluidsopnamen, … .

 

Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) websites of apps van Tante Fin’s Florals & Retro Deco, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies (link cookiepolicy), gegevens die u zelf invoert op de websites of in de apps en andere gegevens waar u Tante Fin’s Florals & Retro Deco toegang toe verleent heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, …).

Tante Fin’s Florals & Retro Deco kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen of huren van gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren, partners van Tante Fin’s Florals & Retro Deco, openbare bronnen, sociale media, … . Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op Tante Fin’s Florals & Retro Deco.

 

Op de Tante Fin’s Florals & Retro Deco websites kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Tante Fin’s Florals & Retro Deco en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. (naam zaak) raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Tante Fin’s Florals & Retro Deco of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Tante Fin’s Florals & Retro Deco (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

 

Verwerking van de persoonsgegevens door Tante Fin’s Florals & Retro Deco

Persoonsgegevens worden door Tante Fin’s Florals & Retro Deco voor volgende doeleinden verwerkt:

 • De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u, alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;

 • Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen en/of contact op te nemen met andere gebruikers op websites, apps, webshops, … ;

 • Helpdesk

 • De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze producten, diensten, (mobiele) websites, apps en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene, commerciële en marketing strategieën van Tante Fin’s Florals & Retro Deco;

 • Het personaliseren van de aan u te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten;

 • Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van advertenties, nieuwsbrieven en informatie. Hiertoe kan Tante Fin’s Florals & Retro Deco uw voorkeuren en interesses bundelen in een profiel. Voor het gebruiken van geavanceerde profileringstechnieken zal Tante Fin’s Florals & Retro Deco steeds voorafgaand uw toestemming vragen;

 • De naleving van de op Tante Fin’s Florals & Retro Deco van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;

 • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

 

Delen van de persoonsgegevens door Tante Fin’s Florals & Retro Deco

Tante Fin’s Florals & Retro Deco kan de persoonsgegevens die verwerkt worden uitwisselen met partners, leveranciers of andere aangestelden van Tante Fin’s Florals & Retro Deco wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … .

Met deze partners, leveranciers of andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we deze toestemming steeds vragen voordat we uw persoonsgegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Regio.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Tante Fin’s Florals & Retro Deco uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Tante Fin’s Florals & Retro Deco zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Onze partners, leverancier of andere aangestelden kunnen uw persoonsgegevens enkel gebruiken om u aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie toe te sturen, indien u hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebt. Indien u dit niet langer wenst te ontvangen, kan u deze derden steeds contacteren om dit gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten.

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

 

Uw rechten

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Tante Fin’s Florals & Retro Deco van u verwerkt.

U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de Tante Fin’s Florals & Retro Deco dienstverlening en tegen het opstellen van uw profiel.

Hiertoe kan u contact opnemen met Tante Fin’s Florals & Retro Deco via tantefins@hotmail.com. U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

Veiligheidsbeleid van Tante Fin’s Florals & Retro Deco

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Tante Fin’s Florals & Retro Deco alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Tante Fin’s Florals & Retro Deco zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Tante Fin’s Florals & Retro Deco met betrekking tot deze gegevens en met de missie van Tante Fin’s Florals & Retro Deco om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

Tante Fin’s Florals & Retro Deco verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … van Tante Fin’s Florals & Retro Deco te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen. Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal Tante Fin’s Florals & Retro Deco deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.


Contactgegevens

Tante Fin’s
Voltairelaan 154
1030 Schaarbeek
0494452685
tantefins@hotmail.com
Onderneming: 0717.759.913
IBAN: BE73 7310 4599 626
0BIC: KREDBEBB

bottom of page